Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving

 • Een natuurgeneeskundig consult is gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche); hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden.

 • Alvorens de behandelingen te starten is er een behandelovereenkomst door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de de therapeut te geven.

 • De therapeut dient hygienisch te behandelen in een hygienisch verantwoorde praktijk. Daarvoor dient de client ook zijn/haar hygiene in acht te nemen; minimaal dezelfde dag als de behandeling gedoucht te zijn.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden

 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 • Betalingswijze van de behandelingen geschied per pin of  kan in overleg per consult worden overgemaakt .Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden

Privacybeleid

Bij het verlenen van mijn diensten als BATC natuurgeneeskundig therapeut verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik, als BATC Natuurgeneeskundig therapeut, deze privacyverklaring opgesteld.

CONTACTGEGEVENS EINDVERANTWOORDELIJKE:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

E.L.M. Oude Elberink (eigenaresse en therapeute RiVA Body-Reset)
Vondelstraat 1, 7081 BH, Gendringen
Telefoonnummer: 06 15 57 81 71
Emailadres: info@riva-bodyreset.com

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u gebruik maakt van mijn diensten, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

PERSOONSGEGEVENS
E.L.M. Oude Elberink verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Geboortedatum en –plaats
· Geslacht
· Beroep
· Hobbys / interesses
· Huidige gezondheidsstatus
· Historische gegevens gezondheid
· Behandelverslagen
· Betalingsgegevens
· (Financiële) administratie

Bij minderjarigen tot 16 jaar dient ook de ouder/voogd de behandelovereenkomst te ondertekenen.

DOELEINDEN
E.L.M. Oude Elberink verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het onderhouden van contact;
· Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Beheer van het cliëntenbestand;
· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
· Verbetering van de dienstverlening;
· Facturering;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen;
· Het voeren van geschillen;
· Het kunnen verstrekken van persoonlijke adviezen;

WAAROP IS DE VERWERKING GEBASEERD
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht en gegevens ten behoeve van de ziektekostenverzekeraar.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
· De verbetering van mijn diensten;
· De bescherming van financiële belangen;
· Beveiliging en het beheer van systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vindt altijd in overleg en met toestemming van uzelf plaats.

Anonieme verstrekking van uw situatie voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden vindt altijd met toestemming van uzelf plaats.

HOE LANG IK UW GEGEVENS BEWAAR
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

HOE IK UW GEGEVENS BEVEILIG
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

COOKIES
Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

UW RECHTEN
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
E.L.M. Oude Elberink, Vondelstraat 1, 7081 BH, Gendringen

E: info@riva-bodyreset.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 2. de beroepsorganisatie van de therapeut, 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.